วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

หน้าที่ของผู้จัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัทจำลองในแต่ละตำแหน่ง

 (แหล่งที่มา http://www.

ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
          1.  วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท
          2.  มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
          3.  ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
          4.  รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย
          5.  เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง  และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ในที่ประชุม
หาข้อยุติไม่ได้
          6.  จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่าย
          7.  รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อคณะกรรมการโครงการฯ
          8.  สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการโครงการฯ
          9.  ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไปผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)

ก่อนโครงการฯ

          1.  ร่วมกับผู้จัดการทั่วไป  ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ในการกำหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์ แผนงาน 
วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก
          2.  ร่วมมือกับผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ในการวางแผนการตลาด   การกำหนดกลุ่มสินค้า  การ
ส่งเสริมการขายของแต่ละกลุ่มสินค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          3.  กระตุ้นและให้กำลังใจแก่ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
          4.  เป็นประธานในการจัดการประชุมฝ่ายการตลาด พร้อมทั้งมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
          5.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
          6.  สรุปความเป็นไปของสภาวะตลาดให้ผู้จัดการทั่วไปทราบ
          7.  จัดทำและบันทึกข้อมูลทางการตลาด  ข้อมูลสินค้า ข้อมูลที่เกี่ยวกับการตลาดลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ร่วมกับฝ่ายต่างๆ

ระหว่างโครงการฯ

          1.  วางแผนการอบรมความรู้เรื่องตัวสินค้า  และเทคนิคการขายแก่หัวหน้าพนักงานขายและ
พนักงานขาย
          2.  สรุปภาวะตลาดและยอดขายสินค้าให้ผู้จัดการทั่วไปทราบ
          3.  วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับหัวหน้าพนักงานขาย พนักงานขาย
และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรายงานจากผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
          4.  ดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
          5.  ควบคุมแผนงานส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามแผนงานและกระตุ้นยอดขายให้เป็นไป
ตามยอดขายที่กำหนดไว้

หลังโครงการฯ

          1.  สรุปผลการทำงานและยอดขายทั้งโครงการฯ     ร่วมกับผู้จัดการทั่วไป    เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการโครงการฯ
          2.  ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไปผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager)

ก่อนโครงการฯ

          1.  ร่วมมือกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดในการกำหนดเป้าหมาย     กลยุทธ์    แผนงาน    วิธีการ
ปฏิบัติงานทางการตลาดของบริษัท โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก
          2.  มองหาสินค้าใหม่ๆ หรือสินค้าที่น่าสนใจเข้าโครงการฯ โดยร่วมมือกับฝ่ายจัดซื้อ
          3.  วางแผนการตลาดในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ โดยยึดนโยบายการตลาดของบริษัทเป็นหลัก
          4.  หาลู่ทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของบริษัทและในกลุ่มสินค้าที่
รับผิดชอบ
          5.  ติดตามข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสภาพตลาดและคู่แข่ง  เพื่อรายงานและร่วมกันวางแผน
กับผู้จัดการฝ่ายการตลาด
          6.  จัดทำและบันทึกข้อมูลสินค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ระหว่างโครงการฯ

          1.  ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแก่หัวหน้าพนักงานขายและพนักงานขาย
          2.  ดูแลและพัฒนาทักษะทางด้านการขายแก่พนักงานขาย   ตลอดจนให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาทางด้านการขายแก่หัวหน้าพนักงานขายและพนักงานขาย
          3.  รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ       ที่เกิดขึ้นกับสินค้าและพนักงานขายให้แก่
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดทราบ
          4.  ตรวจสอบ  ติดตามสภาวะตลาดของสินค้าในแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบ  เพื่อนำมาวางแผน
และปรับปรุงในฝ่ายการตลาด
          5.  ร่วมออกตลาดกับพนักงานขาย  เพื่อเป็นการกระตุ้นและให้กำลังใจแก่พนักงานขายและ
ยังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
          6.  ควบคุม ดูแลแผนการตลาดของสินค้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
          7.  รายงานผลการทำงานและยอดขายให้แก่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดทราบ

หลังโครงการฯ

          1.  จัดทำรายงานสรุปผลงานและยอดขายทั้งโครงการฯ    ให้แก่ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  และ
ผู้จัดการทั่วไปทราบ
          2.  ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Manager)
            1.  กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อให้สอดคล้อง
กับพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายการตลาด
            2.  ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการคัดเลือกสินค้าเข้าร่วมโครงการฯ
            3.  ติดต่อบริษัทคู่ค้าในการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้าร่วมโครงการฯ
            4.  เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ     ของสินค้าที่จะ
เข้าร่วมโครงการฯ
            5.  ติดตามบริษัทคู่ค้าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้    และติดต่อประสานงาน
กับบริษัทคู่ค้าในกรณีที่สินค้าหรือบริการมีปัญหา
            6.  ประสานงานกับฝ่ายสินค้าคงคลังในการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่เริ่มโครงการฯ     จน
สิ้นสุดโครงการฯ และเคลียร์สินค้าคืนบริษัทคู่ค้า
            7.  จัดหาและซื้ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
            8.  ประสานงานกับฝ่ายการเงินและการบัญชีในการชำระเงินค่าสินค้าให้กับบริษัท
คู่ค้า
            9.  จัดทำข้อมูลของบริษัทคู่ค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้จัดการทั่วไปและ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการฝ่ายการเงินการบัญชี
          10.  ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทคู่ค้าแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป
 


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Assistant Purchasing Manager)
            1.  ร่วมกำหนดเป้าหมาย   กลยุทธ์    แผนงาน   วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อกับ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
            2.  ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
            3.  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี (Finance & Accounting Manager)
            1.  กำหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์   แผนงาน  วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและการ
บัญชี โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทเป็นหลักร่วมกับผู้จัดการ
            2.  ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงินและบัญชี     จัดทำงบประมาณรายจ่าย
ต่างๆ  และจัดสรรงบประมาณให้กับฝ่ายต่างๆ
            3.  จัดทำระบบข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับ
ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
            4.  ตรวจเช็คบัญชียอดรับ จ่ายของบริษัท
            5.  ควบคุมการหมุนเวียนของเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
            6.  จัดทำเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อส่งให้ผู้จัดการทั่วไปและ
คณะกรรมการโครงการฯ ได้รับทราบ
            7.  ควบคุมดูแล  ตรวจเช็ค   ตลอดจนติดตามการชำระเงินของพนักงานขายให้เป็น
ไปตามระเบียบของบริษัท
            8.  ตรวจเช็คยอดขายเพื่อส่งให้ฝ่ายการตลาด
            9.  ร่วมกับผู้จัดการบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงินในการชำระบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัท
          10.  ควบคุมดูแลการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบการดำเนิน
งานบริษัทจำลองของมหาวิทยาลัยฯ
          11.  ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป

 
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager)
            1.  กำหนดเป้าหมาย   กลยุทธ์  แผนงาน   วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินร่วมกับ
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี
            2.  จัดทำระบบข้อมูลด้านการเงินลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการ
เงินและการบัญชี
            3.  บันทึกรายการเงินรับ จ่ายรายวัน
            4.  รับชำระเงินจากพนักงานขายและลูกหนี้อื่นๆ    ของบริษัทพร้อมบันทึกรายการ
รับ
            5.  จัดเตรียมเงินในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ต่างๆ ของบริษัท
            6.  ชำระค่า Commission ให้แก่พนักงานขาย พร้อมบันทึกรายการจ่าย
            7.  เบิกจ่ายรายจ่ายที่จัดสรรแล้วให้แก่แผนกต่างๆ
            8.  ควบคุมอนุมัติรายจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้
            9.  ควบคุมเงินสดที่หมุนเวียนในแต่ละวัน
          10.  ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไปผู้จัดการฝ่ายการบัญชี (Accounting Manager)

            1.  กำหนดเป้าหมาย    กลยุทธ์    แผนงาน   วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีร่วมกับ
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี
            2.  จัดทำระบบข้อมูลด้านการบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้จัดการฝ่าย
การเงินและการบัญชี
            3.  จัดเตรียมบัญชีจ่ายค่า Commission ของพนักงานขายให้แก่ฝ่ายการเงิน
            4.  บันทึกยอดขายของสินค้าแต่ละประเภทของบริษัท
            5.  บันทึกยอดขายของพนักงานขาย
            6.  ตรวจเช็คและจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ของบริษัท
            7.  จัดทำบัญชีต้นทุนสินค้า
            8.  จัดเก็บเอกสารการเงินต่างๆ ของบริษัท
            9.  ตรวจเช็คยอดรายรับ - จ่ายให้ตรงกับบัญชีที่จัดทำ
          10.  จัดทำรายชื่อของพนักงานขายที่ได้รับ Promotion ต่างๆ ของบริษัท
          11.  ตรวจเช็ครายชื่อลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด
          12.  ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไปผู้จัดการฝ่ายสินค้าคงคลัง (Inventory Manager)

ก่อนโครงการฯ

              1.  กำหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์  แผนงาน  วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายสินค้าคงคลัง โดยยึดพันธกิจและ
เป้าหมายของบริษัทเป็นหลักร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินค้าคงคลังและฝ่ายจัดซื้อ
              2.  จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นสถานที่ทำงานของบริษัทในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม
              3.  จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการหมุนเวียนและควบคุมสินค้า
              4.  ศึกษารายละเอียดของตัวสินค้าเพื่อการตรวจรับและจัดเก็บได้ถูกต้อง
              5.  จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในงานสินค้าคงคลัง
              6.  จัดเตรียมความเรียบร้อยของคลังสินค้าก่อนเปิดโครงการฯ

ระหว่างโครงการฯ

              1.  ตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนรับจากบริษัทคู่ค้า      รวมทั้งตรวจสอบจำนวนสินค้าให้ตรงกับใบสั่ง
สินค้า ดำเนินการแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด
              2.  จัดเก็บและแยกสินค้าให้เป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการเบิกจ่ายและตรวจสอบสินค้า รวมทั้งป้องกัน
การเสียหายของตัวสินค้าอันอาจจะเกิดจากการจัดเก็บ
              3.  ทำบัญชีสินค้าคงคลังเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายสินค้า
              4.  ตรวจสอบยอดของสินค้าในคลังให้ตรงกับยอดในบัญชี
              5.  ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการสั่งสินค้าเข้าคลังให้เพียงพอกับความต้องการ
              6.  รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษากับพนักงานขาย รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหาร
กับพนักงานขาย
              7.  รายงานปัญหาของการจัดเก็บสินค้า ปัญหาของพนักงานขายต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
              8.  รายงานปัญหาเกี่ยวกับการขายสินค้าของพนักงานขายให้กับฝ่ายการตลาด        เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางเสริมสร้างยอดขาย
              9.  ตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าก่อนปิดโครงการฯ

หลังโครงการฯ

              1.  ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการส่งคืนสินค้าที่คงเหลือในคลังสินค้า     รวมทั้งส่งสินค้าที่
ชำรุดจากการจัดเก็บคืนให้กับบริษัทคู่ค้า
              2.  ตรวจเช็คสินค้าสูญหาย        สินค้าชำรุดที่คืนบริษัทไม่ได้     และประมวลยอดราคาเพื่อเสนอต่อ
ผู้จัดการทั่วไป
              3.  ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินค้าคงคลัง (Assistant Inventory Manager)
            1.  ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายสินค้าคงคลังในการกำหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์  แผนงาน วิธี
การปฏิบัติงานของฝ่ายสินค้าคงคลัง
            2.  ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายสินค้าคงคลัง เพื่อดำเนินงานของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
            3.  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายสินค้าคงคลัง


 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Manager)
            1.  กำหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์  แผนงาน  วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของบริษัท โดยร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายการตลาด
            2.  ควบคุมดูแลบุคลากรภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
            3.  ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ    เพื่อให้การดำเนินงานภายในบริษัทมีประสิทธิ
ภาพ
            4.  ควบคุมดูแลงบประมาณและพิจารณางานและกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์
            5.  มอบหมายงานให้แก่ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
            6.  พิจารณาการลาป่วยและลากิจของผู้บริหารและพนักงานประจำ
            7.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
            8.  รับสมัครพนักงานขาย   หัวหน้าพนักงานขาย    แนะนำ  และให้ข้อมูลต่างๆ แก่
พนักงานขายทั้งก่อนการดำเนินงานและระหว่างการดำเนินงาน
            9.  แบ่งกลุ่มพนักงานขายโดยมีหัวหน้าพนักงานขายเป็นผู้ดูแลแต่ละกลุ่ม
          10.  จัดเตรียมแคตาล็อค   (Catalog)   สินค้าต่างๆ   ให้เพียงพอกับความต้องการของ
พนักงานขาย
          11.  อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานขายในการจัดสถานที่ต่างๆ     เพื่อการแสดง
สินค้า
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Assistant Human Resources Manager)
            1.  ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการกำหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์  แผนงาน
วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
            2.  ทำการบันทึกข้อมูลของพนักงานขายและหัวหน้าพนักงานขายลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนทำบัตรประจำตัวพนักงานขาย และแจกให้กับพนักงานขายในวันเปิดบริษัท
            3.  จัดทำตารางบันทึกเวลาการทำงานของผู้จัดการและพนักงานทุกคนในบริษัท
            4.  ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท     เช่น    ป้ายประกาศการส่งเสริมการขายป้ายประกาศรายชื่อกลุ่มต่างๆ ที่มียอดขายสูงสุดในการแข่งขันของแต่ละประเภท โดยแสดงยอดขายรวมของกลุ่ม เป็นต้น
            5.  สัมภาษณ์หัวหน้าพนักงานขายที่มียอดขายของกลุ่มสูงสุด พนักงานขายที่มียอดขายสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ และทำการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มอื่นๆ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่บุคคลอื่นในองค์กร
            6.  จัดทำตารางการฝึกอบรมให้กับพนักงานขาย     เพื่อให้พนักงานขายทุกคนได้มี
ความรู้และเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลของสินค้าประเภทต่างๆ
            7.  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานขายและหัวหน้าพนักงานขาย     เพื่อก่อให้
เกิดแรงจูงใจในการทำงาน     ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่พนักงานขายและหัวหน้าพนักงาน
ขายในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
            8.  จัดให้มีการรับสมัครพนักงานขายเพิ่มระหว่างโครงการฯ
            9.  ให้ข้อมูลของพนักงานขายถึงฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          10.  จัดทำโล่รางวัล วุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น